1. Algemeen
  1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met C-Metric te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.
   De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.
   Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
  2. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
  3. Wanneer een prijsofferte van C-Metric ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.
  4. C-Metric behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.
 2. Termijnen
  1. Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variable kosten en prijzen.
  2. Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.
 3. Eigendom
  Alle ontwerpen, studies, tekeningen, logo's, teksten, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van C-Metric, tenzij anders beschreven in het contract opgesteld tussen klant en C-Metric. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van C-Metric. Alle documenten die door C-Metric werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.
 4. Eigendomsoverdracht
  Bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van C-Metric. De koper is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren. De klant erkent uitdrukkelijk dat C-Metric over een revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden.
 5. Klachten
  Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan C-Metric gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 6. Prijzen
  Prijzen welke door C-Metric in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kenne slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door C-Metric meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.
 7. Leverings -, betaal- en protesttermijnen
  De door C-Metric opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen/werkweken geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan C-Metric en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Alle facturen zijn ten laatste op vervaldag betaalbaar. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 9% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2500,00 euro. Voor alle betwistingen zijn alleen het Vredegerecht in MENEN of de Rechtbank van Koophandel te KORTRIJK bevoegd.
 8. Levering van software
  De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door C-Metric voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door C-Metric wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van C-Metric leiden. Geen enkele overeenkomst met C-Metric brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. C-Metric of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.
 9. Registratie van domeinnamen
  De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM of andere buitenlandse DNS verantwoordelijken. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be p de url www.dns.be, en verklaart dat C-Metric hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. C-Metric draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. … De klant zal
  C-Metric telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 10. Ongeoorloofd gebruik
  De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van C-Metric of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door C-Metric. Op eerste verzoek van C-Metric zal de klant C-Metric hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen C-Metric die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door C-Metric ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van C-Metric alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van C-Metric te claimen. Zo laat C-Metric bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materialen toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van C-Metric activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.
 11. Activiteit van Webhosting
  De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.c-metric.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.
 12. Aansprakelijkheid
  In geen geval is C-Metric aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzet, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. C-Metric kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het C-Metric netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de intructies van C-Metric. C-Metric zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de C-Metric gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van C-Metric volgens of in verband met een met de C-Metric gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
 13. Verwerking van persoonsgegevens
  Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt C-Metric als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door C-Metric tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat C-Metric toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . C-Metric behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 14. Varia
  De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met C-Metric voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van C-Metric. Indien een bepaling van een met C-Metric gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
 15. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
  C-Metric kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover C-Metric als eisende partij optreedt zijn het Vredegerecht in MENEN of de Rechtbank van Koophandel te KORTRIJK bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Vragen? Offerte?

Zit u nog met een vraag of had u graag een vrijblijvende offerte van ons ontvangen? 
Neem gerust contact op via het contactformulier 
of via info@c-metric.be.


"DESIGN IS SO SIMPLE ... 
THAT'S WHY IT IS SO COMPLICATED!"

- Paul Rand -